รหัสวิชา
033425
จำนวนหน่วยกิต
2
ชื่อวิชา
 
ภาษาไทย
การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์
ภาษาอังกฤษ
Forage Utilisation
เนื้อหารายวิชา
ความสำคัญของดินเพื่อการปลูกสร้างทุ่งหญ้า การจัดการเพื่อให้สัตว์ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในรูปแบบของการตัดสด การปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็ม การเก็บสำรองพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูที่ขาดแคลน รวมทั้งการคำนวณการผลิตพืชอาหารสัตว์ในระหว่างปี เพื่อสนับสนุนกิจการฟาร์ม และการปรับปรุงคุณภาพทุ่งหญ้าเพื่อให้ได้อาหารหยาบคุณภาพดีตลอดปี
วัตถุประสงค์ของวิชา
 1. เพื่อให้นิสิตเรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของพืชอาหารสัตว์ต่การผลิตเนื้อ นม และขน
 2. เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ความเข้าใจในด้านการใช้และการจัดการพืชอาหารสัตว์ไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 3. เพื่อให้นิสิตเกิดทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับนักพืชอาหารสัตว์ต่อไป
หัวข้อวิชา
 1. เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และอัตราการงอก
 2. การเตรียมพื้นที่ปลูกสร้างทุ่งหญ้าและโครงสร้างของทุ่งหญ้าเขตร้อน
 3. การปรับปรุงคุณภาพทุ่งหญ้าเพื่อให้ได้อาหารหยาบคุณภาพ
 4. การใช้ประโยชน์โดยการตัดสดและการแทะเล็ม
 5. ระบบการปล่อยสัตว์แทะเล็มและอัตราการปล่อยสัตว์
 6. พฤติกรรมการแทะเล็ม
 7. การวัดการกินอาหารหยาบ
 8. การเตรียมอาหารหยาบสำรอง
 9. การเสริมอาหารข้น
วิธีการสอน และระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ได้แก่ การบรรยาย ทำบทปฏิบัติการในแปลงหญ้า ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการศึกษานอกสถานที่
อุปกรณ์สื่อการสอน
ได้แก่ แผ่นใส/เครื่องฉายข้ามศรีษะ สไลด์ เอกสารประกอบการสอน
การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
จำนวนเปอร์เซ็นต
1. การศึกษาค้นคว้ารายงาน
30
2. การสอบ
     - การสอบกลางภาค
20
     - การสอบปลายภาค
40
3. ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ
10
รวม
100
การประเมินผลการเรียน
ในวิธีการตัดเกรดดังต่อไปนี้
เกรด A คะแนน 85-100
B+ คะแนน 80-84
B คะแนน 75-79
C+ คะแนน 65-74
C คะแนน 60-64
D+ คะแนน 55-59
D คะแนน 50-54
F ต่ำกว่า 50
การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำ ในด้านการเรียน
วันพุธ และศุกร์ เวลา 13.00-15.00น. โทรศัพท์ 02-5791120
E-Mail agrskp@ku.ac.th
เอกสารอ่านประกอบ
 1. สายัณห์ ทัดศรี (2540) พืชอาหารสัตว์เชตร้อนและการจัดการ. สำนักพิมพ์รั้วเขียว กรุงเทพมหานคร 340 หน้า
 2. Humpreys, L.R. (1991) Tropical Oasture Utililisation. Cambridge University Press 362 pp.
 3. Whiteman, P.C. (1980) Tropical Pasture Science. Oxford University Press. 432 pp.