รหัสวิชา
033323
จำนวนหน่วยกิต
2
ชื่อวิชา
 
ภาษาไทย
การวิเคราะห์อาหารสัตว์
ภาษาอังกฤษ
Feed Analysis
เนื้อหารายวิชา
วิเคราะห์หาส่วนประกอบของโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ด้วยวิธี Weende System
(Proximate Analysis) และ Van Soest System การวิเคราะห์หาพลังงาน แร่ธาตุต่าง ๆ และ
การย่อยได้ของอาหาร
วัตถุประสงค์ของวิชา
 1. เพื่อให้รู้ถึงวิธีการวิเคราะห์อาหารสัตว์ในระบบต่าง ๆ
 2. สามารถประเมินคุณภาพวัตถุดิบอาหารได้
หัวข้อวิชา
 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์
 2. หลักการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอาหารสัตว์
 3. การวิเคราะห์อาหารสัตว์โดยวิธี Proximate Analysis
 4. การวิเคราะห์อาหารสัตว์โดยวิธี Van Soest System
 5. การวิเคราะห์หาแร่ธาตุต่าง ๆ
 6. การใช้เครื่อง Bomb Calorimeter ในการวิเคราะห์หาพลังงาน
 7. การศึกษาการย่อยได้ของอาหาร
วิธีการสอน และระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การบรรยาย การรายงานหน้าชั้น การปฏิบัติการ ศึกษาจากตัวอย่างจริง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและทำรายงาน
อุปกรณ์สื่อการสอน
แผ่นใส หนังสือประกอบคำบรรยาย อุปกรณ์การวิเคราะห์ ตัวอย่างอาหารสัตว์ และ white board
การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
จำนวนเปอร์เซ็นต
1. การศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน
20
2. ความสนใจและการปฏิบัติการวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ
20

3. การสอบปลายภาค

60
รวม
100
การประเมินผลการเรียน
วิธีการตัดเกรดจากคะแนน ทั้งหมดในหัวข้อ 8 จะมาทำเป็น normal curve แล้วตัดเกรดเป็นกลุ่มโดยมี Grade ดังนี้
A = 80 – 100
B+ = 75 – 79
B = 70 – 74
C+ = 65 – 69
C = 60 – 64
D+ = 55 – 59
D = 50 – 54
F = ต่ำกว่า 50
การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำ ในด้านการเรียน
ทุกวันพฤหัส และนิสิตสามารถเข้าพบอาจารย์ผู้สอนได้ ตามวัน และเวลาราชการ
เอกสารอ่านประกอบ
 1. การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอาหารสัตว์
 2. หนังสือและวารสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์
 3. หนังสือการปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์