รหัสวิชา
033315
จำนวนหน่วยกิต
3
ชื่อวิชา
 
ภาษาไทย
การเลี้ยงม้า
ภาษาอังกฤษ
Equine Husbandry
เนื้อหารายวิชา
ลักษณะพันธุ์ม้า ลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยา ลักษณะที่ดีและไม่ดี และการเคลื่อน ไหวของม้า หลักการจัดการฟาร์ม การให้อาหาร การดูแลบำรุงเลี้ยงและบังคับม้า โรคที่สำคัญของม้า และการปฏิบัติบำรุงรักษาเบื้องต้น มีการศึกษานอกสถานที่
วัตถุประสงค์ของวิชา
  1. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างม้าและมนุษย์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากม้า
  2. เพื่อให้ทราบถึงการคัดเลือก การเลี้ยง การให้อาหาร ตลอดจนการดูแลรักษาม้า
  3. เพื่อนำความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในการปฏิบัติเลี้ยงดูม้าได้อย่างถูกต้อง
หัวข้อวิชา
ภาคบรรยาย
จำนวนชั่วโมง (ชม.)
1. บทนำ
   1.1 ประวัติและการวิวัฒนาการ
   1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างม้าและมนุษย์
3
2. พันธุ์ม้า และการปรับปรุงพันธุ์ม้า
   2.1 การพิจารณาลักษณะทั่วไป
   2.2 ลักษณะโครงสร้างและทรวดทรงพื้นฐาน
   2.3 ลักษณะการเคลื่อนไหว
   2.4 ลักษณะนิสัยไม่ดีของม้า
6
3. กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์
   3.1 กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ ของม้า
   3.2 สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์
   3.3 ฮอร์โมนควบคุมการสืบพันธุ์
   3.4 การตั้งครรภ์
   3.5 ปัญหาการผสมพันธุ์ม้า
6
4. อาหารและการให้อาหารม้า
   4.1 สรีรทางเดินอาหาร
   4.2 โภชนะต่าง ๆ
   4.3 การให้อาหาร
   4.4 ปัญหาจากการให้อาหาร
9
5. สุขภาพและโรคม้า
   5.1 การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ
   5.2 โรคติดต่อในม้า
   5.3 การทำวัคซีน
   5.4 โรคที่เกิดจากความผิดปกติของการเมตาบอลิสม
   5.5 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
   5.6 พยาธิ และการกำจัดพยาธิ
   5.7 การดูแลตัดแต่งกีบ
9
6. การจัดการและการฝึกม้า
   6.1 การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงม้า
   6.2 การจัดการฝูงม้า
   6.3 ลักษณะนิสัยของม้า
   6.4 การฝึกม้า
   6.5 การแสดง, แข่งขัน และกีฬาม้า
9
7. การทัศนศึกษา และการฝึกปฏิบัติการบังคับม้า
วิธีการสอน และระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การบรรยาย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การทำรายงาน การปฏิบัติการ การศึกษานอก สถานที่
อุปกรณ์สื่อการสอน
แผ่นใส/เครื่องฉายข้ามศรีษะ สไลด์ White board V.D.O เอกสารประกอบคำบรรยาย ตัวอย่างจริง
การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
จำนวนเปอร์เซ็นต
1. การศึกษาค้นคว้า / ทำรายงาน
10
2. การสอบ
     - การสอบย่อย จำนวน 5 ครั้ง
10

     - การสอบกลางภาค

30
     - การสอบปลายภาค
40
3. ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ
10
รวม
100
การประเมินผลการเรียน
ใช้วิธีการตัดเกรด
การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำ ในด้านการเรียน
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-09.00 น. , 15.00-16.00 น. โทรศัพท์ 034-351-892
E-mail agrnms@nontri.ku.ac.th
เอกสารอ่านประกอบ

คู่มือการเลี้ยงม้าทั้งในและต่างประเทศ