รหัสวิชา
033313
จำนวนหน่วยกิต
3
ชื่อวิชา
 
ภาษาไทย
การผลิตโค-กระบือเนื้อ
ภาษาอังกฤษ
Beef Production
เนื้อหารายวิชา
สภาวะการผลิตโคกระบือเนื้อในโลกและประเทศไทย พันธุ์และอาหารโคกระบือ การวางแผนผังฟาร์ม สิ่งก่อสร้างในฟาร์ม และการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม การจัดการฟาร์ม การขุนโค ตลอดจนการดูแลด้านสุขภาพของโค - กระบือ การผลิตเนื้อโคคุณภาพและการตลาด มีการศึกษานอกสถานที่
วัตถุประสงค์ของวิชา
เมื่อเรียนจบวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. มีความรอบรู้ถึงสภาวะธุรกิจโคเนื้อของโลกและของประเทศไทย
2. ตัดสินใจเกี่ยวกับพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์และการวางแผนผังฟาร์มได้
3. เข้าใจหลักการและวิธีการจัดการฟาร์ม ตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับการให้อาหาร การป้องกันโรค และ การจัดการทุ่งหญ้า
4. มีความรู้เรื่องการตลาดโคเนื้อเบื้องต้น
5. มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตเนื้อโคเบื้องต้น
6. มีแนวคิดในการทำธุรกิจโคเนื้อ
7. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโค-กระบือ
หัวข้อวิชา
จำนวนชั่วโมง (ชม.)
1. บทนำ
3
2. พันธุ์โคเนื้อและการคัดเลือกพันธุ์
4.5
3. การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ
3
4. โรงเรือนและสิ่งก่อสร้างในฟาร์ม
3
5. อาหารและการให้อาหาร
4.5
6. พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า
3
7. การถนอมพืชอาหารสัตว์
1.5
8. การคำนวณสูตรอาหาร
3
9. การจัดการฝูงแม่พันธุ์
4.5
10. การเลี้ยงโคขุน
3
11. การผลิตเนื้อชั้นปฐม
3
12. การจัดการสุขภาพโค
3
13. กฎระเบียบเกี่ยวกับการเลี้ยงโค-กระบือ
1.5
14. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ
1.5
วิธีการสอน และระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ได้แก่ การบรรยาย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและรายงาน การปฏิบัติจริง การศึกษานอก สถานที่
อุปกรณ์สื่อการสอน
ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน แผ่นใส สไลด์ White Board V.D.O เครื่องคอมพิวเตอร์ LCD ตัวอย่างจริง สัตว์ทดลอง ฟาร์มเอกชน
การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
สอบกลางภาค 40%
สอบปลายภาค 50%
รายงาน 10%
การประเมินผลการเรียน
Grade
ระดับคะแนน
A
=
> 80
B+
=
> 75
B
=
> 70
C+
=
> 65
C
=
> 60
D+
=
> 55
D
=
> 50
การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำ ในด้านการเรียน
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลาราชการ โทรศัพท์ 034-351906
เอกสารอ่านประกอบ
  1. Bailley, J.W., 1980, Veterimary Handbook for cattlement, Springer Publishing Company, New York.
  2. Bill V. Able, 1981, Animal Science and Industry Hunt Publishing Company, USA.
  3. Ensminger, M.E. 1977. Selection and Judging Beef Cattle. Animal Science. 7th edition. The Interstate Printers and Publisher, Danville, Illinois. U.S.A.
  4. Hen Howard and Tony Plasto, 1993, Feed lotting, Department of Primary Industries, Bnisbane
  5. คณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530, รวมเรื่องโคเนื้อ, ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  6. ปรารถนา พฤกษะศรี, 2527, การเลี้ยงโคขุน, ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  7. สมิต ยิ้มมงคล. 2533. การเลี้ยงโคขุน. ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.