Thai  |   Eng  
นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง บุคลากร
 
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชากีฏวิทยา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะเกษตร กำแพงแสน โควตาพิเศษ-บุตรเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 53”
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงางมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาคิชาปฐพีวิทยา (ทดแทนอัตรา พ.1835) วุฒิปริญญาโท หรือ เอก ทางปฐพีวิทยา ระยะเวลา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พ.ค.2557
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา จำนวน 1 อัตรา ทดแทนอัตราข้าราชการอัตราเลขที่ 1874 ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 พ.ค.2557
ขยายเวลาสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาเกษตร สังกัดสำนักงานเลขานุการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน) คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
ขอยุติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ พ.1835 สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา (ไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบ)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศหลักเกณฑ์การสมัครโควตาบุตรเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2556
ท่านชอบเว็บคณะในระดับใด ?
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
    ผลคะแนน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406