Thai  |   Eng  
นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง บุคลากร
 
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดสำนักงานเลขานุการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน)
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
ฝึกอบรม "ความปลอดภัยของอาหารในการผลิตสินค้าเกษตร"
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครถึงวันที่ 5 ม.ค.2558
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รับสมัครนิสิตร่วมโครงการพัฒนานิสิตด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช
ประกาศสำหรับนิสิตที่ยื่นความจำนงรับเงินช่วยเหลือโครงการจำนำข้าว
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชากีฏวิทยา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดสำนักงานเลขานุการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสำนักงานเลขานุการ (ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง)
แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จำนวน ๑ อัตรา (แก้ไข)
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา (ทดแทนอัตราข้าราชการอัตราเลขที่ ๑๘๗๔)
ท่านชอบเว็บคณะในระดับใด ?
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
    ผลคะแนน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406