Thai  |   Eng  
นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง บุคลากร
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินโครงการ STEM EDUCATION
การประชุมวิชาการจุลทรรศน์อาเซียน ครั้งที่ 8 ร่วมกับ การประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558
รายชื่อนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัครนิสิต/นักศึกษาทั่วประเทศร่วมโครงการค่ายนักปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นเยาว์
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา (พ.1835) ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
ประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
สมัครสมาชิกวารสารเกษตรอภิรมย์
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา (ไม่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ)
ประกาศอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดสำนักงานเลขานุการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน)
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครถึงวันที่ 5 ม.ค.2558
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชากีฏวิทยา
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสำนักงานเลขานุการ (ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง)
ท่านชอบเว็บคณะในระดับใด ?
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
    ผลคะแนน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406