Thai  |   Eng  
นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง บุคลากร
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 6 อัตรา (เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา นักวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา นักเอกสารสนเทศ 1 อัตรา และพนักงานทั่วไป 1 อัตรา)
ผลการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา โครงการค่ายค่ายนักปรับปรุงพันธุ์พืช รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1
รับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า รุ่นที่ 14
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินโครงการ STEM EDUCATION
การประชุมวิชาการจุลทรรศน์อาเซียน ครั้งที่ 8 ร่วมกับ การประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558
รายชื่อนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา (พ.1835) ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
สมัครสมาชิกวารสารเกษตรอภิรมย์
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา (ไม่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดสำนักงานเลขานุการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน)
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครถึงวันที่ 5 ม.ค.2558
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชากีฏวิทยา
ท่านชอบเว็บคณะในระดับใด ?
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
    ผลคะแนน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406